REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ

SKLEPU INTERNETOWEGO 

WWW.SLAVICLABS.COM

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program Poleceń prowadzony jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.slaviclabs.com przez POLSKI ZIELARZ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491422, adres siedziby: ul.  Strażacka 56, 15-687 Białystok, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Baranowicka 117, 15-501 Białystok, NIP: 5423235256, REGON: 200825013, adres poczty elektronicznej (e-mail): office@slaviclabs.com, numer telefonu: +48 888 585 278.
 2. Program Poleceń działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa:
 1. cel Programu Poleceń,
 2. zasady udziału w Programie Poleceń,
 3. zasady uzyskania statusu Partnera,
 4. zasady polecania Sklepu przez Partnera oraz
 5. zasady otrzymywania kuponów zniżkowych za polecenia.
 1. Każdy Partner z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Programu Poleceń zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem przystąpienia oraz uczestnictwa Partnera w Programie Poleceń jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu sklepu internetowego www.slaviclabs.com, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE

 1. KOD – unikalny kod przypisywany indywidualnie każdemu Partnerowi, widoczny w zakładce „Program Poleceń” w Koncie.
 2. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych w Sklepie zamówieniach.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. OPERATOR – POLSKI ZIELARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491422, adres siedziby: ul.  Strażacka 56, 15-687 Białystok, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Baranowicka 117, 15-501 Białystok, NIP: 5423235256, REGON: 200825013, adres poczty elektronicznej (e-mail): office@slaviclabs.com, numer telefonu: +48 888 585 278.
 5. PARTNER – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej oraz miejsce zamieszkania w Polsce; osoba prawna mająca siedzibą w Polsce albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca siedzibę w Polsce, która zawarła z Operatorem Umowę Partnerską.
 6. PRODUKT – towar znajdujący się w ofercie Sklepu, objęty Programem Poleceń.
 7. PROGRAM POLECEŃ – program promujący wśród Użytkowników Internetu Sklep internetowy www.slaviclabs.com
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Poleceń.
 9. SKLEP – sklep internetowy Operatora działający pod adresem www.slaviclabs.com
 10. STRONY – Operator oraz Partner.
 11. UMOWA – umowa partnerska zawierana pomiędzy Operatorem a Partnerem, o przystąpienie do Programu Poleceń na warunkach określonych w Regulaminie.
 12. UŻYTKOWNIK – osoba lub podmiot zainteresowany zakupami w Sklepie.

§ 3

CEL PROGRAMU POLECEŃ

 1. Celem Programu Poleceń jest promocja Sklepu internetowego Operatora.
 2. Operator dąży do popularyzacji Sklepu w Internecie, co staje się możliwym dzięki uczestnikom Programu Poleceń udostępniającym Kody np. w swoich mediach społecznościowych.

§ 4

ZASADY PROGRAMU POLECEŃ

 1. Program Poleceń polega na rekomendowaniu oferty Sklepu innym Użytkownikom przez Partnerów, celem zwiększenia sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep.
 2. Udział w Programie Poleceń jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Partner może zrezygnować z udziału w Programie w dowolnym momencie, składając oświadczenie Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy office@slaviclabs.com
 3. Udział w Programie Poleceń daje możliwość Partnerowi uzyskać dukaty, które Partner może wymieniać na kody rabatowe.
 4. Naliczanie dukatów następuje zgodnie z § 7 Regulaminu.
 5. Ilość dukatów należnych Partnerowi zależna jest od ilości zamówień złożonych przez Użytkowników przy użyciu Kodu danego Partnera.

§ 5

STATUS PARTNERA

 1. Zamieszczone na stronie internetowej www.slaviclabs.com informacje o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu Poleceń skierowane do potencjalnych Partnerów stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy.
 2. W celu zawarcia Umowy każdy Partner zainteresowany uczestnictwem w Programie Poleceń powinien dokonać następujących czynności:
  1. zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie Poleceń dostępnymi na stronie internetowej www.slaviclabs.com,
  2. dokonać rejestracji Konta w Sklepie, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, zgodnie z regulaminem Sklepu,
  3. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i dokonać jego akceptacji.
 3. Operator ma prawo anulowania statusu Partnera w przypadku naruszenia przez Partnera lub osoby działające w jego imieniu postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 4. Każdy Partner, wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora wiadomości na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, o tematyce związanej z Programem Poleceń.

§ 6

POLECANIE SKLEPU

 1. Zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Operatora poprzez zapraszanie Użytkowników do zakupu Produktów dostępnych w Sklepie.
 2. Każdy Partner posiada unikalny Kod, za pomocą którego Operator jednoznacznie identyfikuje Partnera oraz transakcje realizowane dzięki poleceniom Partnera, w systemie informatycznym.
 3. Przypisanie Użytkownika i jego transakcji do danego Partnera następuje w wyniku wejścia Użytkownika na stronę www.slaviclabs.com i złożenia na niej zamówienia z użyciem unikalnego Kodu danego Partnera. To pozwala na przypisanie zamówienia złożonego przez Użytkownika w Sklepie do konkretnego Partnera.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. umieszczenia Kodu obok treści naruszających prawo, a w szczególności:
   1. treści pornograficznych i erotycznych,
   2. treści obraźliwych, oszczerczych, naruszających dobra osobiste innych osób,
   3. treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami lub religiami,
   4. treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  2. wykorzystywania Kodu w celu niezgodnym z prawem, a w szczególności do:
   1. udostępniania treści o charakterze szkodliwym takich jak np. wirusy, “konie trojańskie”, dane zawierające “pluskwy” bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy tudzież hiperłącza do nich,
   2. zamieszczania treści lub podejmowania innych działań naruszających zasady uczciwej konkurencji,
  3. modyfikacji Kodu wygenerowanego przez Operatora zmieniającej jego funkcjonalność,
  4. rozsyłania masowej informacji o Kodzie do Użytkowników Internetu (tzw. spamming), przy wykorzystaniu dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.) bądź samodzielnego i nieuzgodnionego z Operatorem umieszczenia Kodu na stronie o charakterze “łańcuszka szczęścia” lub innej stronie służącej do masowego przesyłania.

§ 7

KORZYŚCI PARTNERA Z PROGRAMU

 1. Gdy Użytkownik zarejestruje Konto w Sklepie, dokona zakupu dowolnego Produktu i skorzysta z Kodu konkretnego Partnera przy składaniu zamówienia:
  1. Użytkownik otrzymuje 15 % rabat na swoje pierwsze zamówienie złożone w Sklepie,
  2. a Partner otrzymuje 200 dukatów (stanowiących równowartość 200 zł wydanych w Sklepie).
 2. Dukaty są doliczane na Konto Partnera wyłącznie w przypadku, skutecznego zarejestrowania Konta oraz opłacenia zamówionego w Sklepie Produktu przez Użytkownika.
 3. Dukaty Partnera mogą zostać wycofane przez Operatora, w przypadku identyfikacji naruszenia Regulaminu, regulaminu Sklepu internetowego www.slaviclabs.com lub podejrzenia o stosowanie nieuczciwych praktyk w zdobywaniu dukatów.
 4. Ilość dukatów zgromadzonych przez Partnera widoczna jest w panelu klienta, dostępnym po zalogowaniu.
 5. Partner może zebrane dukaty wymienić na kupony zniżkowe.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator ma prawo jednostronnie i natychmiastowo zablokować udział lub zakończyć współpracę z Partnerem w zakresie Programu Poleceń w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu lub regulaminu Sklepu.
 2. Zakończenie współpracy z Partnerem, z jego winy, powoduje utratę zgromadzonych przez niego dukatów oraz prawa do domagania się ich wymiany na kupony zniżkowe.
 3. Jeśli naruszenie postanowień Regulaminu lub działanie niezgodne z prawem zostanie stwierdzone w okresie późniejszym niż naliczone zostały dukaty, Operator uprawniony jest do anulowania wszelkich przekazanych Partnerowi dukatów.
 4. Operator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany dla zmian regulaminu Sklepu.